Poučenie o ochrane osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (MARKETINGOVÉ ÚČELY)

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Solitea, a.s., so sídlom Drobného 49, Brno 602 00, IČ: 01572377, DIČ: CZ01572377, e-mail: info@solitea.com a ďalšie firemné e-maily v tvare s koncovou časťou @solitea.com, tel.: +420 549 522 511 (ďalej "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo a prípadné ďalšie osobné údaje.

Meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo a prípadne ďalšie osobné údaje budú spracované na účely:

plnenia zmluvy medzi vami a Správcom podľa čl. 6, ods. 1, písm. b), GDPR;
oprávneného záujmu Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných informácií a newslettrov) podľa čl. 6, ods. 1, písm. f), GDPR;
oprávneného záujmu Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných informácií a newsletrov) podľa čl. 6, ods. 1, písm a), GDPR, v spojení s §7, ods. 2, zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

Vyššie uvedené osobné údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla Správcu alebo na jeho e-mail: info.sbs@solitea.com.

Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade súhlas udelený v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a), GDPR.

Osobné údaje Správca poskytne nasledujúcim spracovateľom: subdodávateľom, prevádzkovateľom e-mailových služieb a cloudových úložísk, prepravným spoločnostiam, prevádzkovateľom platobnej brány, externým spracovateľom účtovníctva, zamestnancom, prevádzkovateľovi webhostingu a externistom viazaným mlčanlivosťou.

Prosím, vezmite na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v čl. 15 GDPR;
na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj s poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa čl. 16 GDPR;
na výmaz ("právo na zabudnutie"), ktorý spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, akonáhle už nebudú potrebné na účely uvedené vyššie alebo akonáhle odvoláte poskytnutý súhlas so spracovaním a nebude existovať žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie, viď čl. 17 GDPR.
na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených v čl. 18 GDPR;
na prenositeľnosť údajov podľa podmienok čl. 20 GDPR;
vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov máte právo obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom. Okrem toho môžete tiež podať sťažnosť.